<
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Yönetim Birimi Görev ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 13/09/2018

KALİTE -VERİMLİLİK VE KLİNİK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


1.BİRİM:
Kalite-Verimlilik ve Klinik Kalite Yönetim Birimi

2.GÖREV ADI: Kalite-Verimlilik ve Klinik Kalite Yönetim Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

3.AMİR ve ÜST AMİRLER:Başhekim Yardımcısı / Hastane Başhekimi

4.GÖREV DEVRİ:Görevlendirme

5.GÖREV AMACI:Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları, Verimlilik ve Klinik Kalite   mevzuatı  rehberliğinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

6.TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları, Verimlilik ve Klinik Kalite   mevzuatıçerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

7.YETKİLER:

7.1.Kalite Yönetim Direktörü;  SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır. Komitelerde Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev alır.  

7.2.Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilir. Yıllık bazda yıllık hedefler çalışanların görüşü de alınarak üst yönetim tarafından belirlenir.Hedef sorumluları ve hedeflerin gerçekleştirilme zamanları hedef planında belirtilir.

7.3.Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin SKS yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, güvenlik raporlandırma, istatistiki veriler, eğitim, enfeksiyon oranları, el hijyeni uyumu, gösterge hedefleri, vb. sonuçları  Üst yönetim, bölüm yöneticileri, bölüm kalite sorumlularının katılımı ile yılda en az bir kez olmak üzere değerlendirilir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır. 

7.4.Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda  bir kez olmak üzere göre öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

7.5.Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) ilişkin süreçler, Güvenlik Raporlama Sistemi prosedürüne göre yönetilir. Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar, hukuka yansımış istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenen Güvenlik Raporlama Sistemine; tüm çalışanlar, Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ve HBYS Üüzerinden kalite yönetim birimine bildirim yapabilir. Bildirim formları, Şikayet ve Öneri kutularına da bırakılabilinir. Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formunda yapılan bildirimlerin gizliliğine yönelik bir istek olması durumunda gizlilik sağlanır. Yapılan bildirimlere yönelik kök neden analizi yapılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. 

7.6.Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim formlarına yönelik KNA, kalite yönetim birimi, ilgili yönetici, komite, bölüm kalite sorumluları ile Kök Neden Analiz Formuna göre analiz edilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları, gerekli ise düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. Güvenlik Raporlama Sistemi İzlem Formu ile kalite yönetim birimi tarafından takibi yapılır. 

7.7.Tüm çalışanlara Güvenlik Raporlama Sistemi ile ilgili eğitimler verilir.

7.8.Risk yönetimine ilişkin süreçler Risk yönetimi prosedürüne göre yürütülür. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre belirlenen, Risk değerlendirmesi ekibi ile yönetmeliğe uygun olarak, Risk değerlendirmeleri, analizi ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır.

7.9.Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması sağlanır. 

7.10.Anket sonuçları kalite yönetim birimi tarafından raporlandırılır. Rapor sonuçları aylık olarak düzenlenir ve üst yönetim ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılarak gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülür.

7.11 SKS çerçevesinde yazılı düzenlemeler, Dokümantasyon Prosedürüne göre yürütülür.

7.12.Gösterge Yönetim Prosedürüne göre, Gösterge yönetimi çalışmalarının koordinasyonu sağlanır. İzlenecek her gösterge için süreçler, veri toplama ve analiz yöntemleri tanımlanır. Gösterge izlem formuna göre hedef analizleri yapılır, üst yönetim ve gösterge sorumluları ile değerlendirilir ve gerekli ise iyileştirme çalışmaları başlatılır. Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesinden sorumludur.

7.13. SKS göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, Gösterge izlem sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlandırır.

7.14.Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.

7.15.Klinik Kalite ve Verimliliğe ilişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini üst yönetime raporlar.

7.16.Klinik Kalite ve Verimlilik ile ilgili özdeğerlendirme çalışmalarında bulunur.

7.17.Klinik Kalite İyileştirme Komitesi'nin sekretaryasını yürütür.

7.18.Klinik Kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kurumda gerçekleştirilmesini sağlar.

7.19.Klinik Kalite ve Verimliliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile uygunsuzlukları gidermeye yönelik gerçekleştirilecek düzeltici önleyici faaliyet önerilerini hastane yönetimine raporlar.

7.20.Klinik Kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarına Klinik Kalite Karar Destek Sistemi (KDS)ve HBYS'den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapar

7.21.Verimlilik gösterge kartları ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları aracılığıyla USS'YE (Ulusal Sağlık Sistemi) iletilen verilerin zamanında, doğru ve belirlenen kurallara uygun şekilde gönderimini takip eder.

7.22.Klinik Kalite sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık dönemlerde toplantlar düzenler ve toplantı raporlarını hazırlar.

7.23.Sağlık olgusu bazında izlenen tüm Klinik Kalite Göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip eder.